logoped Vijuga Torlak

Logoped Vijuga Torlak

Studenička 39, 18000 Niš
+381 63 403 344

logopedvijuga@gmail.com
www.logopedvijuga.com

Pratite nas na Facebooku

Dostupan vam je individualni logopedski i defektološki tretman nakon sveobuhvatnog sagledavanja, za razvojne i stečene poremećaje komunikacije, ponašanja i učenja.

Višegodišnje kliničko iskustvo u radu za: 
– kasno progovaranje,
– nerazumljiv govor,
– mucanje,
– afazije,
– disleksije,
– disgrafije,
– dispraksije,
– cerebralnu paralizu,
– poremećaj gutanja i žvakanja,
– poremećaj pažnje, pamćenja i učenja.

Metode rada i tehnike koje koristimo: 
– Rana intervencija i obuka roditelja
– Masažne logopedske sonde
– Metod melodijske intonacije
– Floortime
– Reedukacija psihomotorike
– Senzorna integracija
– Brain Gym
– Marte Meo metod

Osnivač logopedskog kabineta VIJUGA TORLAK je MSc Nataša Torlak Vasić, defektolog- logoped višegodišnjeg kliničkog iskustva u radu sa decom i odraslima.

Naročito se usavršavala za teškoće u govoru, gutanju i žvakanju kod dece i odraslih koje imaju neurološko poreklo, neurorazvojno praćenje riziko beba od rođenja, cerebralne paralize, mucanje i afazije.

Učestvovala je u kreiranju programa koji sprovodi Unicef o ranom dečjem razvoju kroz sistem podrške rane intervencije.

Bogato radno iskustvo stekla je u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora u Beogradu i Nišu i Kliničkom centru Niš u Klinici za rehabilitaciju. Intenzivno je sarađivala sa Klinikama za neurologiju, neurohirurgiju, dečju neurologiju, pedijatriju i dečjim odeljenjem Zavoda za zaštitu mentalnog zdravlja.